Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5380
Başlık: 6360 sayılı kanunun halkın belediye algısı üzerindeki etkisi: Maçka örneği
Diğer Başlıklar: he effect of law no. 6360 on people's perception of municipality: The case of Maçka
Yazarlar: Aydın, Batuhan
Anahtar kelimeler: Türkiye'de Yerel Yönetimler, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, 6360 sayılı Yasa;Local Administirations in Turkey, Municipalities, Metropolitan Municipalities, Law No. 6360
Yayın Tarihi: May-2022
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Türkiye'nin modernleşme tarihinin bir parçasını modern yerel yönetimler kurma çabası oluşturmaktadır. Osmanlı Dönemi'nin son dönemlerinde ve Cumhuriyet Dönemi'nin tamamında yasa yapıcıların bu yönde bir çaba içerisinde olduğu gözlenmektedir. İhtiyaçlar dahilinde çeşitli yeni yerel yönetim birimleri oluşturulmuş ve bazen bu kurumlar yeniden düzenlenmişlerdir. Türkiye'de 20. yüzyıl ortasında yaşanan hızlı kentleşmenin metropoliten kentlerde ortaya çıkardığı kentsel sorunlara çözüm olması umuduyla oluşturulan büyükşehir belediyeleri bunlardan birisidir. İlk büyükşehir yasasının 1984'te kabul edilmesinde bu yana 38 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde büyükşehir belediyeleri ülke genelinde yaygınlaştırılmış ve büyükşehir yasasının yeniden yazılması dahil olmak üzere birçok değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin mevcut durumda sonuncusu 6360 sayılı Yasa ile getirilen değişikliklerdir. Bu yasanın getirdiği değişikliklerle sadece büyükşehir belediyeleri değil, tüm yerel yönetim sistemi değişikliğe uğramış ve büyükşehir belediyeleri, il özel idarelerinin yanında, Türkiye'nin ikinci il yönetim modeli haline gelmiştir. Bu çalışmada 6360 sayılı Yasanın getirdiği değişikliklerin halkın belediye algısını ne yönde değiştirdiği araştırılmıştır. Bu araştırma için 6360 sayılı Yasa ile büyükşehir belediyesi kurulan illerden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi seçilmiştir. Bu amaçla Maçka'da rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 220 katılımcıyla anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi ile 6360 sayılı Yasanın getirdiği değişikliklerin sonucunda Maçka halkının belediye algısının olumsuz yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 6360 sayılı Yasanın gerekçesi tam tersi bir sonuç bir sonuç öngörmesine rağmen analiz sonuçlarına göre belediyelerin halkın gözünde, hizmet, katılım, temsil ve saygınlık konusunda ilerleme kaydetmedikleri sonucu ortaya çıkmıştır. A part of Türkiye's modernization history is the effort to establish modern local governments. It is observed that the legislators made an effort in this direction in the last periods of the Ottoman Era and throughout the Republican Era. Various new local government units have been created and sometimes these institutions have been rearranged according to the needs. The metropolitan municipalities, which were created with the hope of being a solution to the urban problems created by the rapid urbanization in the metropolitan cities in the middle of the 20th century in Türkiye, are one of them. It has been 38 years since the first metropolitan municipality law was passed in 1984. During this period, metropolitan municipalities were expanded throughout the country and underwent many changes, including the rewriting of the metropolitan law. The last of these changes in the current situation is the changes brought by the Law No. 6360. With the changes brought by this law, not only the metropolitan municipalities, but the entire local government system has been changed and the metropolitan municipalities have become the second provincial administration model of Türkiye alongside the special provincial administrations. In this study, it was investigated how the changes brought by the Law No. 6360 changed the public perception of the municipality. For this research, Maçka district of Trabzon, which is one of the provinces where a metropolitan municipality was established with the Law No. 6360, was chosen. For this purpose, a survey study was conducted with 220 subjects selected by random sampling method in Maçka. With the analysis of the data obtained, it was concluded that the municipality perception of the people of Maçka was negatively affected as a result of the changes brought by the Law No. 6360. Although the reasoning of the Law No. 6360 foresees an opposite result, according to the results of the analysis, it has emerged that municipalities have not made any progress in terms of service, participation, representation and prestige in the eyes of the public.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5380
Koleksiyonlarda Görünür:Kamu Yönetimi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
739101.pdf1.25 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.