Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5379
Başlık: Bir kamu politikası aracı olarak yaratıcı ekonomi modeli
Diğer Başlıklar: reative economy model as one of the public policy instrument
Yazarlar: Uulu, Medetkan Mırbek
Anahtar kelimeler: Kamu Politikası, Yaratıcı Ekonomi, Yaratıcı Endüstriler, Türkiye, COVID-19;Public Policy, Creative Economy, Creative Industries, Turkey, COVID-19
Yayın Tarihi: Haz-2022
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Ortaya çıkan sorunların çözülmesinde ve ülkenin gelişim yolunun belirlenmesinde devletin ve onun yürüttüğü kamu politikalarının rolü büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yaratıcılığa ekonomik değer kazandırmak ve ekonominin daha hızlı büyümesi için "yaratıcı ekonomi" kavramı ortaya koyulmuştur. Bu ekonomi modeli fikri mülkiyete dayalı sektörlerden oluşmaktadır. Ekonomiye büyüme, istihdam, yenilik ve uluslararası ortamda rekabet gücü sağlayacağı belirtilmektedir. Son onbeş yılda bu eğilim uluslararası alanda büyük ilgi görmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ekonomilerinin kalkınması için bu yönde kamu politikalarını uygulamaktadırlar. Türkiye'de bu konu yeni olduğu için hem akademisyenler hem kamu kurumları tarafından yeni adımlar atılmaya başlandığı görülmektedir. Bu çalışmada yaratıcı ekonominin öneminin Türk ekonomisi için değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme için öncellikle yaratıcı ekonomi ve kamu politikası ile ilgili teorik çerçeve incelenmiştir. Konuyu objektif açıdan değerlendirmek amacıyla hem yerli hem yabancı verilerden faydalanılmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında Türkiye'de yaratıcı ekonominin mevcut ekonomi içerisindeki durumu incelenmiş, diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırılmış, yürütülen kamu politikalarını açıklamak için resmi plan, program ve faaliyet raporları ele alınmıştır. Çalışmanın sonucunda daha derin araştırma ve kapsayıcı politikaların yapılması gerekli olduğu görülmüştür. The role of the state and its public policies is of great importance in solving the emerging problems and determining the development path of the country. Today, the concept of "creative economy" was introduced in order to add economic value to creativity and to grow the economy faster. This economy model consists of sectors based on intellectual property. It is indicated that it will provide growth, employment, innovation and world-wide competitiveness in the economy. In the last fifteen years, this trend has attracted great attention in international arena. Both of developed and developing countries undertake public policies in this direction for the development of their economies. Since this issue is new in Turkey, it is seen that new steps have been taken by both academics and public institutions. In this research, it is aimed to asses the importance of creative economy for the Turkish economy. For this evaluation, first of all, the theoretical framework related to creative economy and public policy has been examined. In order to asses the subject from an objective point of view, both domestic and foreign data were used. In the research part of the study, the current situation of the creative economy in Turkey was examined, compared with other OECD countries, and official plans, programs and activity reports were discussed to explain the public policies carried out. As a result of the study, it was seen that deeper research and inclusive policies were necessary.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5379
Koleksiyonlarda Görünür:Kamu Yönetimi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
734008.pdf1.85 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.