Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5375
Başlık: Sanal kaytarma davranışlarının iş tatmini üzerindeki etkisi: Belediye çalışanlarına yönelik bir araştırma
Diğer Başlıklar: The effect of cyberloafing behaviors on job satisfaction: A research on municipal employees
Yazarlar: Aliş, Veysel
Anahtar kelimeler: Sanal Kaytarma Davranışı, İçsel İş Tatmini, Dışsal İş Tatmini, İnternet Kullanımı, Belediye;Cyberloafing Behaviors, Internal Job Satisfaction, External Job Satisfaction, Internet Usage, Municipality
Yayın Tarihi: May-2022
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Bu çalışmanın amacı sanal kaytarma davranışlarının iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmaktır. Sanal kaytarma, çalışanların mesai saatleri içinde internet tabanlı araç-gereçleri (bilgisayar, cep telefonu, tablet vb.) kullanarak şahsi işlerini yerine getirdiği davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili alan incelendiğinde sanal kaytarma davranışlarının sağladığı kolaylıkların yanı sıra yarattığı tehditlere de dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla iki yönlü etkiye sahip olan bu davranışların işten alınan tatmin veya tatminsizlikte payının bilinmesi önemli olarak görülmektedir. Planlı Davranış Teorisi ve Kişilerarası Davranış Teorisi kapsamında ele alınan bu araştırmada sanal kaytarma davranışlarının sergilenmesi, çalışanların davranışa yönelik niyeti, alışkanlıkları, deneyimleri ve kolaylaştırıcı etkenler tarafından şekillenmektedir. Çalışma genel olarak sanal kaytarma ve iş tatmini konularının ele alındığı literatür araştırması ile bu iki kavram arasındaki ilişkinin anket yardımıyla ölçüldüğü ve elde edilen bulguların yorumlanıp tartışıldığı analiz bölümünden oluşmaktadır. Anket formu; demografik bilgiler, sanal kaytarma davranışları ölçeği ve Minnesota iş tatmini ölçeği olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmada, Adıyaman ilinin Gölbaşı ilçe belediyesi çalışanlarından anket formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırmaya 12 farklı birimden (idari ve saha çalışanları) 171 çalışan katılmıştır. Araştırmanın analizleri IBM SPSS 25.0 paket programı ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin incelenmesi için korelasyon ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, belediye personellerinin öğrenme amaçlı sanal kaytarma davranışları, içsel iş tatminini anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca çalışanların yenilenme, suistimal ve bağımlılık düzeyindeki sanal kaytarma davranışları, içsel iş tatminini anlamlı ve negatif yönde etkilemektedir. Sanal kaytarma davranışlarının dışsal iş tatmini üzerindeki anlamlı etkisine ise bu çalışmada rastlanmamıştır. The aim of this study is to investigate the Effect of cyberloafing behaviors on job satisfaction. Cyberloafing is the behavior in which employees perform their personal work by using internet-based tools (computer, mobile phone, tablet, etc.) during working hours. When the relevant field is examined, attention is drawn to the threats created by cyberloafing behaviors as well as the convenience they provide. Therefore, it is considered important to know the share of these behaviors, which have a two-way effect, in job satisfaction or dissatisfaction. In this research, which is discussed within the scope of Planned Behavior Theory and Interpersonal Behavior Theory, the display of cyberloafing behaviors is shaped by the intention, habits, experiences and facilitating factors of the employees. The study generally consists of literature research on cyberloafing and job satisfaction, and an analysis section in which the relationship between these two concepts is measured with the help of a questionnaire and the findings are interpreted and discussed. The questionnaire form is comprise of three parts: demographic information, cyberloafing behaviors scale and Minnesota job satisfaction scale. In this study, employees of Gölbaşı district municipality of Adıyaman were asked to fill out the questionnaire. 171 employees from 12 different units (administrative and field workers) participated in this study. The Analysis of the research was done with IBM SPSS 25.0 package program. Correlation and regression analysis were used to analyze the obtained data. According to the results of this study, the learning-oriented cyberloafing behaviors of the municipality personnel affect the internal job satisfaction positively and meaningfully. In addition, employees' cyberloafing behaviors at the level of recovery, deviant and addiction affect their internal job satisfaction in a meaningfully and negative way. The meaningful effect of cyberloafing behaviors on external job satisfaction has not been found in this study.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5375
Koleksiyonlarda Görünür:İşletme

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
736500.pdf2.72 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.