Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5365
Başlık: Yeni korumacı politikalar ve ülke grupları ile Türkiye üzerindeki etkileri
Diğer Başlıklar: New protectionist policies and their effects on country groups and Turkey
Yazarlar: Gültekin, Eda
Anahtar kelimeler: Yeni korumacı politikalar, Ticaret savaşları, Örtülü korumacılık, Küresel değer zincirleri, Dünya Ticaret Örgütü.;New protectionist policies, Trade wars, Murky protectionism, Global value chains, World Trade Organization.
Yayın Tarihi: Haz-2022
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Dünya ekonomisinde genellikle doğal afet, ekonomik kriz, salgın hastalık ve savaş dönemlerinde korumacı politikalara daha fazla başvurulmaktadır. 2008 Küresel Finans Krizi ve bu krizin etkileri sürerken ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle de tüm dünyada korumacı politikalara eğilim artmıştır. Bu dönemde uygulanan korumacı politikalar "yeni korumacılık" olarak adlandırılmaktadır. Çünkü bu dönemde uygulanan politikaların araçları örtülü korumacılık, devletlerin teşvik ve kurtarma paketleri, geri dönüşü teşvik uygulamaları gibi daha önceki dönemlerde görülmeyen yeni ve döneme özgü araçlardır. Ayrıca bu dönemde uygulanan korumacı politikalar önce rekabetçi devalüasyonlar ve kur savaşları ile başlamış daha sonra ticaret savaşlarına dönüşmüştür. Covid-19 salgını nedeniyle de ülkeler, daha önce görülmedik şekilde içe kapanmışlar, salgının etkilerini azaltmak amacıyla kısıtlayıcı önlemler almışlardır. Bu önlemlerin, insan sağlığının korunması düşüncesi gibi haklı bir gerekçesi vardır. Ancak salgının önlenmesi amacıyla pek çok ülkede ek bütçe ve fonlar yoluyla korumacı önlemler alınmış, yeni korumacı politikalar uygulanmıştır. Ayrıca ihracat yasakları, ithalat kısıtlamaları gibi yeni korumacı politika önlemleri de uygulanmıştır. Sonuç olarak; serbest ticaret ve korumacı politikalar birbirinin alternatifi değildir. Dünya'da uluslararası ticarette ana akım serbestleşme yönünde gelişmektedir. Korumacı ve günümüzde uygulanan şekli ile yeni korumacı politikalar ekonomik konjonktüre bağlı olarak, özellikle kriz dönemlerinde uygulanan geçici ve tamamlayıcı politikalardır. Özellikle 2008 Küresel Finans Krizi'nden sonra uygulanan yeni korumacı politikalar ülkelerde dışa açıklık oranlarını düşürmüştür. Uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmadan sağlanan yararlar azalmış, küresel değer zincirlerinde bozulmalar meydana gelmiştir. Ayrıca yeni korumacı politikalar sermaye piyasalarını olumsuz etkilemiş, yatırımlar azalmış, dış borçlar yükselmiştir. Yeni korumacı politikalar nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'nün işlevselliği azalmış, ticaret savaşlarının da etkisiyle küresel ticarette çatışmalar artmıştır. 2008 Küresel Finans Krizi'nden sonra uygulanan yeni korumacı politikalar sonucu ortaya çıkan ekonomik ve sosyal sorunlar, iş bölümü ve uzmanlaşma ilkesine dayalı serbest ticaretin tüm ülkelerin yararına olduğu düşüncesini desteklemektedir. In the world economy, protectionist policies are used especially in times of natural disasters, economic crises, epidemics, and wars. The tendency towards protectionist policies has increased all over the world due to the 2008 global economic crisis and the Covid-19 epidemic that emerged while the effects of this crisis continued. The protectionist policies implemented in this period are called "new protectionism". Because the tools of the policies implemented in this period are new and period-specific tools that were not seen in previous periods, such as murky protectionism, stimulus and bailout packages of states, and incentives for return. In addition, the protectionist policies implemented in this period first started with competitive devaluations and currency wars, then turned into trade wars. As a result, global supply has contracted, global inflation, unemployment and global migration have increased. Due to the Covid-19 epidemic, countries have turned inward in an unprecedented way and have taken restrictive measures to reduce the effects of the epidemic. There is a justification for these measures, such as the idea of protecting human health. However, in order to prevent the epidemic, protectionist measures have been taken and new protectionist policies have been implemented in many countries through additional budgets and funds. In addition, new protectionist policy measures such as export bans and import restrictions were also implemented. As a result, free trade and protectionist policies are not alternatives to each other. The mainstream development in international trade in the world is towards liberalization. Protectionist and new protectionist policies as applied today are temporary and complementary policies applied especially in times of crisis, depending on the economic conjuncture. Especially, the new protectionist policies implemented after the 2008 global crisis decreased the openness rates in countries. Benefits from international division of labour and specialization have decreased, and global value chains have been disrupted. In addition, new protectionist policies affected the capital markets negatively, investments decreased, and foreign debts increased. The functionality of the World Trade Organization has decreased due to new protectionist policies, and conflicts in global trade have increased with the effect of trade wars. The economic and social problems that emerged because of the new protectionist policies implemented after the 2008 global crisis support the idea that free trade based on the principle of division of labour and specialization is for the benefit of all countries.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5365
Koleksiyonlarda Görünür:İktisat

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
739130.pdf1.59 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.