Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5363
Başlık: Türkiye'nin plastik sektöründeki rekabet gücü ve dış ticarete etkisi
Diğer Başlıklar: Competitiveness of Turkey in the plastics industry and its impact on foreign trade
Yazarlar: Çaloğlu, Tuba
Anahtar kelimeler: Türkiye, AçıklanmıĢ KarĢılaĢtırmalı Üstünlükler Endeksi, Plastik;Turkey, Revealed Comparative Index, Plastic
Yayın Tarihi: May-2022
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Bu tez çalışmasında Türkiye'nin plastik sektöründeki rekabet gücünün plastik dış ticaretine olan etkisi araştırılmıştır. Rekabet gücünün ölçümünde Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi Yaklaşımı (RCA), Nispi İhracat Avantajı Endeksi Yaklaşımı (RXA) ve Nispi İthalat Nüfuz Endeksi Yaklaşımı (RMP) yöntemleri kullanılmıştır. Literatürde ülkelerin belirli mal veya mal gruplarında rekabet gücünü ölçmeye yönelik çalışmalar mevcuttur. Ancak, Türkiye'nin plastik sektöründeki rekabet gücü ile plastik sektöründeki dış ticareti arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Türkiye'nin plastik sektöründeki rekabet gücünün Türkiye'nin plastik ihracatı üzerindeki etkisini ortaya koymak adına 2002Q1-2021Q4 dönemi veri seti ile 2 farklı ARDL modeli oluşturulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Türkiye'nin plastik sektöründeki rekabet gücünün zayıf olduğu ve Türkiye'nin plastik sektöründeki rekabet gücünün plastik ihracatı üzerine etkisinin pozitif olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'nin plastik sektöründeki rekabet gücünün plastik ithalatı üzerindeki etkisini ölçmek adına 2002Q1-2021Q4 dönemi veri seti ile EKK yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye'nin plastik sektöründeki rekabet gücü ile plastik ithalatı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. In this thesis, the impact of Turkey's competitiveness in the plastic sector on foreign trade has been investigated. The Revealed Advantage Index Approach (RCA), The Relative Export Advantage Index Approach (RXA) and The Relative Import Penetration Index Approach (RMP) are used in the measurement of competitiveness. In the literature, there are studies to measure the competitiveness of countries in certain goods or groups of goods. However, no study has been found to reveal the relationship between Turkey's competitiveness in the plastics industry and the foreign trade of the plastics industry. In order to reveal the impact of Turkey's competitiveness in the plastics industry on plastic exports, 2 different ARDL models were created with the 2002Q1-2021Q4 data set. According to the findings obtained from the study, it has been determined that Turkey's competitiveness in the plastics industry is weak and that Turkey's competitiveness in the plastics industry has a positive effect on plastic exports. In order to measure the impact of Turkey's competitiveness in the plastics industry on plastic imports, the 2002Q1-2021Q4 period data set and the OLS method were used. According to the findings, no statistically significant relationship was found between Turkey's competitiveness in the plastics industry and plastic imports.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5363
Koleksiyonlarda Görünür:İktisat

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
739041.pdf2.05 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.