Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5362
Başlık: Türkiye'de transfer harcamaları ve ekonomik performans ilişkisi (2006-2018)
Diğer Başlıklar: Transfer expenditures and economic performance relationship in Turkey (2006-2018)
Yazarlar: Süer, Nurselin
Anahtar kelimeler: Transfer Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Engle-Granger Koentegrasyon Analizi, Hata Düzeltme Model;Transfer Expenditures, Economic Growth, Engle-Granger Co-integration Analysis, Error Correction Model
Yayın Tarihi: Şub-2022
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Bu çalışmanın amacı, transfer harcamalarının gelişim sürecini ele alarak, bu harcamaların ekonomik performans ve ekonomik büyüme ilişkisini incelemektir. Birinci bölümde transfer harcamaları tanımlanmış sonrasında alt sınıflandırmalarına geniş bir biçimde yer verilmiştir. Transfer harcamaları literatürde kabul gören tanımlama ve sınıflandırma biçimi dikkate alınarak incelenmiştir. Transfer harcamasının yapısı itibariyle bir kalıba göre sınıflandırmak diğer harcama türlerine göre daha zordur. Transfer harcamalarının nasıl sınıflandırıldığı kadar bütçede hangi harcama türlerinin transfer harcaması olarak kabul edildiği de önem taşımaktadır. Bu sebeple transfer harcamaları bütçe ayrımına göre ele alınıp ayrıca incelenmiştir. İkinci bölümde transfer harcamalarının gelişim süreci hem dünya hem de Türkiye özelinde ele alınmıştır. Transfer harcamalarının dünyadaki gelişimine gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin transfer harcamaları yapısına ve bu harcamaların etkilerine değinilmiştir. Türkiye'deki transfer harcamaları gelişim süreci ise üç ayrı başlık altında incelenmiştir. Bu ayrım, planlı kalkınma dönemi ile başlayıp sonrasında program bütçe sisteminden analitik bütçe sistemine geçiş süreci dikkate alınarak günümüze kadarki transfer harcamaları gelişim süreci ele alınmıştır. Bu bölüm ile birlikte transfer harcamalarının hangi alt kalemine bütçeden ne kadar pay ayrıldığı daha net bir şekilde ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise transfer harcamalarının refah göstergeleri arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Çalışma boyunca yapılan tanımlamalar, transfer harcamalarının olumlu-olumsuz etkileri daha gerçekçi biçimde ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Transfer harcamalarının ekonomik göstergeler üzerindeki özet niteliğindeki etkilerine değinilmiştir. Transfer harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği ortaya koymak üzere 2006Q1-2009Q4 dönem verileri kullanılarak zaman serisi analizi yöntemlerinden Engle-Granger Koentegrasyon Analizi ve Hata Düzeltme Modeli ile ampirik olarak test edilmiştir. The aim of this study is to examine the development process of transfer expenditures and to examine the relationship of these expenditures with economic performance and economic growth. In the first part, transfer expenditures are defined and then their subclassifications are given. Transfer expenditures have been examined by considering the definition and classification method accepted in the literature. It is more difficult to classify transfer expenditures in terms of their structure compared to other types of expenditures. How transfer expenditures are classified is as important as which types of expenditures are accepted as transfer expenditures in the budget. For this reason, transfer expenditures were handled according to the budget allocation and analyzed separately. In the second part, the development process of transfer expenditures is discussed both in the world and in Turkey. The development of transfer expenditures in the world, the structure of transfer expenditures of developed, developing and underdeveloped countries and the effects of these expenditures are mentioned. The development process of transfer expenditures in Turkey has been analyzed under three separate headings. This distinction, starting with the transition to the planned period and then taking into account the transition from the program budget system to the analytical budget system, the development process of transfer expenditures up to the present has been discussed. With this section, it has been tried to reveal more clearly how much share from the budget is allocated to which sub-item of transfer expenditures. In the last part, the relationship between transfer expenditures and welfare indicators is mentioned. The definitions made throughout the study and the positive-negative effects of transfer expenditures were tried to be put forward in a more realistic way. The summary effects of transfer expenditures on economic indicators are mentioned. In order to reveal the causality between transfer expenditures and economic growth, it has been empirically tested with the Engle-Granger Co-integration Analysis and Error Correction Model, which is one of the time series analysis methods, using the 2006Q1- 2009Q4 period dat
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5362
Koleksiyonlarda Görünür:İktisat

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
725215.pdf2.71 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.