Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1753
Başlık: 1888 numaralı Trabzon şer'iyye sicilinin özet transkripsiyonu ve analizi
Diğer Başlıklar: Summary transcription and analysis of 1888 numbered Trabzon sharia court record
Yazarlar: Örseloğlu, Sezgin
Anahtar kelimeler: Şer'ıyye Sicili, Kadı, Trabzon;Sharia court records, Kadi, Trabzon
Yayın Tarihi:  278
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Özet: Bu tez çalışmasının amacı, 1888 Numaralı Trabzon Şer'ıyye Sicili'nin özet transkripsiyonu ve analizi ile Osmanlı ve Trabzon Tarihi'ndeki araştırmalara katkı sağlamaktır. Şer'ıyye Sicilleri, birinci dereceden kaynaklar arasında olması ve bu sayede genelde Osmanlı, özelde Trabzon Tarihi'ni daha iyi yorumlama bakımından oldukça önemli kaynaklardandır. Böylece bu çalışma dönemin tarihi panoramasını çıkarmada mevcut çalışmalara büyük oranda katkı sağlayacaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sicilde adı geçen yerlerin dökümü, önemli şahıslar ve görevleri kayıt numaraları ile verilmiştir. Bunlar hakkında kısa analizler yapılarak bu alanda çalışma yapacaklara davetiye çıkarılmıştır. İkinci bölümde ise sicildeki kayıtlar konularına göre tasnif edilerek tablolar eşliğinde yorumlanmıştır. Üçüncü bölümde kayıtların üslup ve biçim bakımından analizleri yapılarak, üslup ve biçimin hükmün en az kendisi kadar önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Sicilin özet transkripsiyonu ise çalışmanın sonunda varak, kayıt numarası ve konu başlıkları ile verilmiştir. The aim of the thesis is to contribute to the researches on the history of the Ottoman Empire and history of Trabzon with a summary transcription and analysis of 1888 numbered Trabzon Sharia Court Record. The sharia court records are very important first hand archival sources in searching and commenting on the Ottoman History in general and in particular on the history of Ottoman provincial life. For this reason the study will also help to have a better understanding of the period. The thesis consists of three parts. In the first part the list of place names and the names of important people are given. The section also has some analysis to help to the researchers who would study on the similar subjects. In the second part, the entries in the record are classified under some subjects and then given in tables. After that commentaries follow each of them. In the third part the entries are evaluated in connection with their language peculiarities. Later a summary transcription of the court record is given together with page, record number and subject titles.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/1753
Koleksiyonlarda Görünür:Tarih

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
435936.pdf8.2 MBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.