Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/146
Başlık: Antisemistist Mitlerin İnşasında Nazi Propagandasının Rolü [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: The Role of Nazi Propaganda in Antisemitist Myth Construction [Research Paper]
Yazarlar: Çakı, Caner
Anahtar kelimeler: Antisemitizm, Propaganda, Nazizm, Göstergebilim, Mit.;Antisemitism, Propaganda, Nazism, Semiotic, Myth.
Yayın Tarihi: 2019
Sayı No: 17
Cilt No: 9
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Antisemitizm, Yahudilik dinine, ırkına, kültürüne veya milletine karşı duyulan düşmanlığı ifade eden bir kavramdır. Naziler, Almanya'da iktidara geldiklerinde Alman halkının zihninde güçlü bir antisemitist algının oluşması için yoğun bir propaganda faaliyeti yürütmüştür. Nitekim, Alman halkı içerisinde Yahudilere yönelik nefret söylemi gelişmiştir. Nazi propagandasının Antisemitizm inşasındaki başarısı; Yahudilerin Alman toplumundan tecrit edilmesine, çalışma kamplarına gönderebilmesine ve hatta ilerleyen süreçte insanlık dışı muamele görmelerine giden süreci hızlandırmıştır. Bu çalışmada Nazilerin propagandayı antisemitizm inşasında nasıl ve ne yönde kullandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada ilk olarak Nazizm ideolojisinin Antisemitizm'e bakışı açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından Nazi Almanyası Dönemi'nde (1933-1945) basılan propaganda görselleri içerisinden amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen dört propaganda görseli (Savaş Suçlusu, İşbirlikçi, Komünizm, Yahudi Irkı) Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın mit olgusu ışığında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, Nazi propaganda görsellerinde; Yahudilerin 2. Dünya Savaşı'nı başlattıkları, Almanya'nın düşmanları ile işbirliği yaptıkları, Alman halkının yalnızca kötülüğü için çalıştıkları, tehlike olarak görülen Komünizm'i Almanya'ya getirmeye çalıştıkları ve Alman ırkının saflığını bozdukları şeklinde mitler inşa edilerek Antisemitizm'in Almanya'da güçlenmesinin sağlandığı ortaya konulmuştur. Antisemitism is a concept that expresses the enmity of against religion, race, culture or nation of Judaism. When the Nazis came to power in Germany, they made propaganda campaign to create a strong antisemitist image in the minds of the German people. As a matter of fact, the hate speech towards Jews developed in the German people. The success of Nazi propaganda in the construction of Antisemitism accelerated; the process of isolating the Jews from the German society, sending them to the labor camps, and even the inhuman treatment in the following years. In this study, it was tried to show how and in what way the Nazis used propaganda in antisemitism. For this purpose, the first attempt was made to explain the view of the ideology of Nazism to Antisemitism. Four propaganda images (War Criminals, Collaborators, Communism, Jewish Race) were analyzed from the mythical light of the French Language Scientist Roland Barthes using propaganda images from the Nazi Germany period (1933-1945) using the objective sampling method. In the light of the findings obtained, in the Nazi propaganda images; It was found that the myths that the Jews caused World War II, cooperated with the enemies, worked only the detriment of the German people, tryed to bring Communism, which is regarded as danger, to Germany were constructed to strengthen the anti-Semitism in Germany.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/146
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf743.22 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.