Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/145
Başlık: Ekonomik Büyüme Sürecinde Ekonomik Özgürlüklerin Rolü: Yükselen Piyasa Ekonomilerinden Ampirik Kanıtlar [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: The Role of Economic Freedom in Economic Growth: Empirical Evidence from Emerging Market Economies [Research Paper]
Yazarlar: Altıner, Ali
Sungur, Oğuzhan
Anahtar kelimeler: Ekonomik Özgürlük, Ekonomik Büyüme, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Panel Veri Analizi.;Economic Freedom, Economic Growth, Emerging Market Economies, Panel Data Analysis.
Yayın Tarihi: 2019
Sayı No: 17
Cilt No: 9
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Dünya tarihinin son 30 yılına damgasını vuran Neo-liberal iktisat anlayışı; yüksek yaşam standartları,zenginlik ve refah sağlamak bakımından makroekonomik politikaların ana eksenini oluşturmaktadır. Neo-liberal iktisat anlayışının serbest piyasa ekonomisine ve dolayısıyla ekonomik özgürlüklere bağlı olduğu düşünüldüğünde, ekonomik özgürlüklerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, seçilmiş 17 yükselen piyasa ekonomisinde ekonomik özgürlüklerin büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 1995-2015 dönemine ait veriler kullanılarak sabit etkiler modeliyle yapılan katsayı tahmin sonuçları, ekonomik özgürlüklerin büyüme üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Ancak ekonomik özgürlüklerin büyüme sürecine sınırlı düzeyde katkı sağladığı da araştırma bulgularından elde edilmiştir. Neo-liberal economics concept that marks the last thirty years of world history is the basis of macroeconomic policies in terms of wealth and prosperity. When it is thought that the neo-liberal economic concept depends on the free market economy and therefore economic freedoms, it is important to determine the effects of economic freedoms on economic growth. In this study, it is aimed to examine the effects of economic freedoms on growth in selected 17 emerging market economies. Coefficient estimation results made by the fixed effects model using data for 1995-2015 period show that economic freedoms have positive and statistically significant effects on growth. However, research findings also show that economic freedoms contribute to the growth process to a limited extent.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/145
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf552.36 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.