Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/141
Başlık: Tarihsel Süreçte Almanya’da Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Gelişimi ve Yapısı [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: The Development and Structure of Non-Profit Organizations in Germany in the Historical Process [Research Paper]
Yazarlar: Yumurtacı, Aynur
Anahtar kelimeler: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Almanya’da Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Almanya, Gönüllü, Gönüllülük.;Non-Profit Organizations, Non-Profit Organizations in Germany, Germany, Volunteer, Volunteering.
Yayın Tarihi: 2019
Sayı No: 17
Cilt No: 9
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarihsel süreçler içerisinde yaşadıkları dönüşümler ile önemli birer sosyal politika aktörü olmuşlardır. Bu süreçte ülkelerin içerisinde bulundukları sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi koşullar, bu doğrultuda refah sistemleri farklı bir kar amacı gütmeyen kuruluş yapılanmasını ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda kar amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetlerinin belirlenmesinde sosyal demokrat sistemlerde çoğunlukla devletin, liberal sistemlerde ise piyasanın etkin rol oynadığı gözlenmektedir. Buna karşın korporatist refah sisteminde ve bu sistemin en önemli temsilcisi olan Almanya’da, küçük yerel kuruluşlardan uluslararası yardım kuruluşlarına kadar, kapsamlı bir kar amacı gütmeyen kuruluş yapılanmasının getirdiği etki ile devlet, devlet-piyasa (hibrid) ve dini aktörlerin hep birlikte kar amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetlerinde etkin rol oynadığı gözlenmektedir. Bu durum, Almanya’da kar amacı gütmeyen kuruluşların köklü bir yapılanma süreci geçirmesini beraberinde getirmiş, Almanya’yı özel bir konuma taşımış ve Almanya’da kar amacı gütmeyen kuruluş yapılanmasının bu çalışma kapsamında araştırılmasına sebep olmuştur. Bu çalışma ile Almanya’da kar amacı gütmeyen kuruluşları tanımlayarak, bu kuruluşların Almanya’daki gelişimlerini değerlendirmek ve elde edilebilir verilerle günümüzdeki mevcut durumlarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Non-Profit Organizations have been important social policy actors with the transformation, which was lived in the historical process. In this process, social, cultural, economic and political conditions along with welfare systems exhibits different non-governmental organization structure. In this context, it is observed that the activities of the non-profit organizations are determined mostly by the government in the social democratic systems and the market in the liberal systems. On the contrary, it was observed that government, government-market (hybrid) and religion play efficient role on the activities of nonprofit organizations together with the effect of comprehensive non-profit organization structure from small local institutions to international aid organization in corporative non-profit organization regime in Germany where is the most important representative of the regime. This situation has brought together with a fundamental structural process of non-profit organizations in Germany which has carried Germany to a special position, and it has been caused to the search of non-profit organization structure in Germany. In this study, it is aimed to define the non-profit organization in Germany by evaluating their developments and presenting their current situation with available data.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/141
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf770.13 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.