Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/140
Başlık: Muhasebe Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analizi [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: Analysis of Factors that Affect the Job Choice of Accounting Students [Research Paper]
Yazarlar: Durgut, Mehmet
Pehlivan, Abdülkadir
Anahtar kelimeler: Muhasebe Öğrencileri, Meslek Seçimi, Kariyer Gelişimi.;Accounting Students, Career Choice, Career Development.
Yayın Tarihi: 2019
Sayı No: 17
Cilt No: 9
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Bu çalışmanın amacı, muhasebe alanına yönelen öğrencilerin bu alana yönelmelerinde etkili olan unsurları ve meslek seçiminde beklenen faydaları belirlemek ve literatürde meslek seçimi ile ilgili belirleyici olduğu ifade edilen bazı faktörlerle meslek seçimi arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Çalışma 2017-2018 öğretim yılında Giresun Üniversitesi’nde Muhasebe ve Vergi bölümüne kayıtlı 157 öğrenciye anket yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcıların kendi kararlarının dışında muhasebe alanına yönelmelerinde etkili olan birinci unsurun “okuldaki muhasebe performansı” olduğu, muhasebe mesleğinin tercih edilmesinde beklenen en önemli faydanın ise “büyük bir işletmede çalışma fırsatı” olduğu tespit edilmiştir. Literatürde meslek seçimini etkileyen faktörler arasında ifade edilen ve araştırma sonucunda en yüksek ortalama puana “işveren itibarı” faktörünün, en düşük ortalama değere ise “kariyer gelişimi” faktörünün sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin “meslek seçimi tercihleri” bağımlı değişkeni ile “kariyer gelişimi, ücret ve faydalar, işveren itibarı, iş çevresi, iş güvenliği” bağımsız değişkenleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yine yapılan regresyon analizi ile, öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörlere verdikleri puanların meslek seçim tercihlerini etkilediği, bu puanların meslek seçim tercihini etkileyen belirleyicilerden olduğu tespit edilmiştir. The intention of this study is to find out the elements that affects the students to head accounting field, expected benefits of job choice and determine the correlation between job choices and some factors that have been expressed as decisive on the literature. The study has been made with 157 students who study in Giresun University Accounting and Tax department using the survey method. As the result, it's determined that the first element that affects the participants to choose accounting without their intent is 'performance in accounting at school' and the most important benefit that's been expected is 'opportunity to work for a large company'. It's determined that employer reputation factor, which is expressed as one of the factors that affect the job choices in literature, has the highest average points, while the career development factor has the lowest. Also a positive relation has been found between the 'job selection preferences' dependent variable and 'career development, salary and benefits, employer reputation, working environment, job security' independent variables. Using a regression analysis, it's been found that points which the students gave to factors that affect job choices affected the job selection preferences and these points are one of the predictors of job selection preferences.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/140
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf499.41 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.