Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/139
Başlık: KOBİ’lerde Kurumsallaşma Düzeyinin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerine Etkisi: İstanbul’da Faaliyet Yürüten İmalatçı KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: The Effect of the Level of Institutionalization of Smes to the Accounting Information System: A Study on Manufacturing Smes Who Have Activity in Istanbul [Research Paper]
Yazarlar: Hacıhasanoğlu, Tansel
Erdoğan, Ali
Anahtar kelimeler: KOBİ, Muhasebe Bilgi Sistemi, Kurumsallaşma, İmalat.;SMEs, Accounting Information System, Institutionalization, Production.
Yayın Tarihi: 2019
Sayı No: 17
Cilt No: 9
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Bu çalışmanın amacı İstanbul’da faaliyet gösteren imalatçı KOBİ’lerin kurumsallaşma düzeyinin muhasebe bilgi sistemi üzerine etkisi ve kurumsallaşma düzeyi ile muhasebe bilgi sistemi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Hazırlanan anket formu ile birincil veriler işletmelerden elde edilmiştir. Araştırma kapsamında hazırlanan ankette demografik bilgilerin yanı sıra işletmelerin kurumsallaşma düzeylerini belirlemeye yönelik 14 ifadeye ve muhasebe bilgi sistemi kullanımına ilişkin 16 ifadeye yer verilmiştir. İstanbul ilindeki imalatçı KOBİ’ler üzerinde yapılan bu araştırma kapsamında katılımcılar tarafından doldurulan 769 adet anket değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırma neticesinde işletmelerin kurumsallaşma düzeyleri ile muhasebe bilgi sisteminin etkin kullanımı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda işletmelerin kurumsallaşma düzeylerinin muhasebe bilgi sisteminin etkin kullanımı üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. The main purpose of this study is to investigate the effects of the institutionalization level of the small and medium size enterprises (SMEs) which operate in Istanbul on the accounting information system and to examine the relationship between the level of institutionalization on the accounting information system. The primary data of sample firms has been obtained from SMEs. In the questionnaire prepared within the scope of the research, in addition to the demographic information, 14 statements about the institutionalization levels of the enterprises and 16 statements regarding the use of the accounting information system are included. 769 completed questionnaire which filled by the respondents were investigated in this study. According to results, there is statistically significant relationship between effective use of accounting information system and institutionalization level. Also, it has been concluded that the institutionalization levels of enterprises have a positive effect on the effective use of accounting information system.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/139
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf541.49 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.