Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/138
Başlık: Risk Tolerans Tutumunun Kültürlerarası Farklılıkları ve Benzerlikleri: Türkiye ve Azerbaycan Arasında Bir Karşılaştırma [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: Cross-Cultural Differences and Similarities in Risk Tolerance: A Comparison Between Turkey and Azerbaijan [Research Paper
Yazarlar: Arslantürk Çöllü, Duygu
Akgün, Leyla
Altın, Ayaz Yusuf
Anahtar kelimeler: Finansal Risk Toleransı, Demografik Özellikler, Azerbaycan, Türkiye.;Financial Risk Tolerance, Demographic Properties, Azerbaijan, Turkey
Yayın Tarihi: 2019
Sayı No: 17
Cilt No: 9
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Bu çalışmanın amacı, bireylerin kültür farklılığı, cinsiyet, yaş ve medeni durum gibi demografik özelliklerinin finansal risk toleransını ne denli etkilendiğini tespit etmek ve finansal risk toleransı konusunda Türkler ve Azeriler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında bilgi sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Iğdır Üniversitesi ve Bakü Devlet İktisat Üniversitesi İİBF öğrencileri ile akademik ve idari personeline toplamda 430 anket uygulanmış ve anket sonuçları ANOVA, Kruskal Wallis H, Mann Whitney U testleri ve çoklu regresyon analizi yardımıyla yorumlanmıştır. Analiz sonuçları Türklerin Azerilere göre, erkeklerin kadınlara göre ve bekarların evlilere göre finansal risk toleranslarının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Yaş faktörüne ilişkin ise, herhangi anlamlı bir bulguya ulaşılamamıştır. The aim of this study is to determine the extent to which individuals' demographic characteristics such as gender, age and marital status are affected by the financial risk tolerance and to provide information about similarities and differences of financial risk tolerances between Turks and Azeris. A total of 430 questionnaires were implemented to the students, academic and administrative staff of IGDU and Baku State Economic University students to carry out this aim. The results of the questionnaires were interpreted with ANOVA, Kruskal Wallis H, Mann Whitney U tests and multiple regression analysis. The results of analysis reveal that in comparison with Azerbaijan, in Turkey financial risk tolerance of men is greater than women and in comparison with Azerbaijan, in Turkey financial risk tolerance of the singles is greater than the marrieds. No meaningful findings could be reached related to age factor.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/138
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf576.53 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.