Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/136
Başlık: Patent Değerlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Sıralanması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: The Ranking of the Patent Values with Multi Criteria Decision-Making Methods: An Application in Automotive Sector [Research Paper]
Yazarlar: Yavuz, Nurullah
Baki, Birdoğan
Anahtar kelimeler: Patent Değerleme, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV), Entropi, TOPSIS, VIKOR.;Patent Valuation, Multi Criteria Decision Making (MCDM), Entropy, TOPSIS, VIKOR.
Yayın Tarihi: 2019
Sayı No: 17
Cilt No: 9
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Bu çalışmanın amacı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahip olduğu patentlerin değerlerine göre sıralanması olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, öncelikle patent değerini etkileyen kriterler belirlenmiş ve Entropi yöntemiyle bu kriterlerin ağırlık değerleri tespit edilmiştir. Daha sonra, TOPSIS ve VIKOR yöntemiyle alternatiflerin değerlerine göre sıralanması gerçekleştirilmiş ve hesaplanan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, en yüksek ağırlığa sahip olan kriterin patent aile boyu (0,248), en düşük ağırlığa sahip olan kriterin ise potansiyel pazar payı (0,029) olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu çalışmada her iki yöntemle hesaplanan sonuçlar arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi için yapılan Spearman korelasyon analizine göre, sıralamalar arasında pozitif yönde yüksek derecede bir ilişki olduğu belirlenmiştir. The main aim of this study is to rank values of the patents of a company operating in the automotive industry. For this purpose, firstly the criteria affecting the patent value were determined and the weights values of these criteria were determined with the Entropy method. Then, alternatives were ranked separately based on their value using TOPSIS and VIKOR methods and obtained results were compared. According to the findings, it is seen that the criterion having the highest weight is the patent family size (0,248) and the criterion having the lowest weight is the potential market share (0,029). In addition, according to the Spearman's correlation analysis performed to determine whether there is a relationship between the results calculated by both methods in this study, it was determined that there is a high degree correlation between these rankings in the positive direction.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/136
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf727.63 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.