Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/129
Başlık: Çalışan Çocukların Sorunları Üzerine Bir Araştırma [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: A Research on the Problems of Children Working [Research Paper]
Yazarlar: Dursun, Salih
Aksakal, Esma
Anahtar kelimeler: Çocuk, Çocuk Çalışan, Çalışan Çocukların Sorunları.;Children, Working Children, Problems.
Yayın Tarihi: 2018
Sayı No: 15
Cilt No: 8
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Çocukların çalıştırılması sorunu tüm toplumların özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öncelikli toplumsal sorunlarından birini oluşturmaktadır. Çocukların çok erken yaşlarda çalışma hayatına girmeleri/girmek zorunda kalmaları uzun çalışma süreleri, düşük ücretlerle çalıştırılma, eğitimden uzak kalma, şiddete maruz kalma, zararlı alışkanlıklara yönelme vb. birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı farklı iş alanlarında çalışan çocukların mevcut durumunu ve yaşamış oldukları sorunları incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, tespit edilen sorunların önlenmesine yönelik çözüm önerileri ortaya koymaktır. Çalışmaya, İstanbul ilinde seyyar satıcı, hurda-atık toplayıcı ve çırak gibi farklı işlerde çalışan 157 çocuk katılmıştır. Çalışmada 38 adet ifadeden oluşan soru formu kullanılmıştır. Araştırmada, gelişigüzel örneklem tekniği ile 175 çalışan çocuğa bizzat ulaşılarak uygulama gerçekleştirilmiştir. 18 anket eksik veri içerdiği için analiz dışı bırakılmış ve analizler 157 veri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, çocukların büyük bir kısmının ekonomik nedenlerle çalışma hayatına girdiği görülmektedir. Çocuk çalışanların yaşamış olduğu sorunlarda ise, okula devam etmeme/edememe, çalışma sürelerinin uzunluğu, düşük gelir elde etme, bağımlılık yapıcı madde kullanma ve şiddete maruz kalma dikkati çekmektedir. Tüm bu sorunların bir bütün olarak değerlendirilmesi ve bu sorunlara yönelik politikalar oluşturulması hem çocukların hem de toplumumuzun geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçların çocukların çalıştırılmasını önlemeye yönelik politikalara yol gösterici olması beklenmektedir. Working children problem is the problem of all societies but especially in underdeveloped countries and developing countries is one of the priority societal matter. Children have to enter / enter their working life at an early age brings with it many problems such as long working hours, low wages, lack of education, exposure to violence, exposure to harmful habits etc. In this study it was analyzed the working childrens' problems which are working in many different places. The other purpose of the study is to offer solutions for the determined problems. The study covers 157 children who are working in different areas like peddlers, scrap - waste gatherer and apprentice in İstanbul province. In this study, consisting of 38 questions was used forms of expression. In the study, 175 working children were reached by random sampling technique. Since 18 surveys contained missing data, the analysis was omitted and analyzes were performed on 157 data. The obtained data were analyzed with SPSS 22.0 package program. According to results of the study most of the children started to work because of economic reasons. Child workers problems are; not / could not continue school, long working hours, low earnings, using drugs and to be exposed to violance. Evaluating all the problems as a whole and creating policies intended to these problems has great importance for children and future of the society.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/129
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf451.39 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.