Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/116
Başlık: Yöneticilerin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanımları: Amaçlar, Eğilimler ve Demografik Özellikler Açısından Karşılaştırmalar [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: Managers' Use of Social Network Sites: A Comparion of Motivations, Trends and Demographics [Research Paper]
Yazarlar: Doğan, Onur
Ekşili, Nisa
Çetinkaya Bozkurt, Özlem
Anahtar kelimeler: Sosyal Ağ Siteleri, Yönetici, Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Amacı.;Social Network Sites, Manager, Social Network Site Usage Purpose.
Yayın Tarihi: 2018
Sayı No: 16
Cilt No: 8
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Sosyal ağ siteleri insanlar arası etkileşimde yeni bir çağ başlatmıştır. Bireyler gibi firmalar da sosyal ağ sitelerinde yer almaya ve görünür olmaya çalışmaktadırlar. Bunun yanında firma yöneticileri de o veya bu şekilde bu değişime ayak uydurmuşlar ve sosyal ağ sitelerinde çeşitli amaçlarla kullanmaya başlamışlardır. Bireylerin, daha özelinde yöneticilerin sosyal ağ sitelerini kullanmalarının altında yatan motivasyonu ortaya koymak önemlidir. Bu çalışma yöneticilerin sosyal ağ kullanım amaçlarını belirlemeyi, bu sayede yöneticiler için sosyal medya kullanımı konusunda kullanılabilecek bir ölçek ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, yöneticilerin demografik özelliklerinin bu amaçlar konusunda değişikliğe yol açıp açmadığını da ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda yöneticilerden oluşan 772 kişilik bir örneklemden toplanan veriler analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçlarına göre yöneticilerin sosyal ağ sitelerini kullanma amaçları dört başlık altında (iş ve bilgi, eğlence, iletişim ve paylaşım) toplanabilir sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra yöneticilerin ait oldukları kuşak, sosyal ağ sitelerinde geçirdikleri süre ve cinsiyet gibi değişkenlerinin, sosyal ağ sitelerini kullanım amaçlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara yol açtığı tespit edilmiştir. Thank social network sites, a new era has been started in human interaction. Firms are also trying to exist and visible in social networking sites like individuals do. In addition to this, the company executives have adapted to this change, and have begun to use social networking sites for various purposes. It is important to show the motivation behind the usage of social networking sites of individuals, more specifically of managers. The purpose of this study is to reveal the motivations of social network sites usage of managers, by doing this a scale could be formed specifically for managers. It is also intended to reveal whether the demographics of the managers lead to changes in these motivations.In this context, data collected from a sample of 772 people were analyzed. According to the results of the analysis, the main motivations for using the social network sites by the managers are could be collected under four headings (business and information, entertainment, communication, and sharing). Furthermore, it has been determined that managers' generations, the time they spend on the social network sites and their gender have statistically significant differences in the motivations of using social network sites.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/116
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf678.28 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.