Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/115
Başlık: Türkiye’de Okul Dışı Ortamları İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: A Review On Turkish Graduate Studies Performed On Out-Of-School Learning Environments [Research Paper]
Yazarlar: Aslan, Ayşegül
Demircioğlu, Gökhan
Anahtar kelimeler: Kimya Eğitimi, Okul Dışı Öğrenme Ortamı, Lisansüstü Tezler.;Chemistry Education, Out-of-School Environment, Postgraduate Dissertations.
Yayın Tarihi: 2018
Sayı No: 16
Cilt No: 8
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen faaliyetler, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek, öğrencileri sosyalleştirmek ve kalıcı öğrenim sağlamak için önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaları içerik analizi yöntemiyle incelemektir. İlgili alanda toplam 40 (8 doktora, 32 lisansüstü) çalışma incelenmiştir. Çalışmalar konu alanı, metodoloji, örnekleme, veri toplama araçları, veri analizi yöntemleri çerçevesinde irdelenmiştir. Sonuçlar, araştırma çalışmalarının fen alanında daha yaygın olduğunu göstermiştir. Uygulama alanları genellikle içerisinde bilim merkezleri, müzeler ve hayvanat bahçeleri tercih edilmiştir. Ayrıca, çalışmalar çoğunlukla ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerle yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak genellikle görüşme formları, likert tipi ölçekler ve başarı testleri, veri analiz yöntemleri olarak da tanımlayıcı ve yordayıcı veri analizleri kullanılmıştır. Çalışmalar, araştırma yaklaşımları açısından incelendiğinde, nicel ve karma yaklaşımlar ilk sırada yer almaktadır. Elde edilen diğer bir sonuç ise, sınıf dışı ortamlardaki öğrenmenin, öğrenci başarısını arttırdığı, bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği ve derse yönelik tutum ve motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği etkilediğidir. The activities carried out in the out-of-school environments are important for enriching the learning experiences of the students, socializing the students and providing permanent learning. The purpose of this research is to examine conducted postgraduate studies in Turkey regarding out of school learning environments with the content analysis method. A total of 40 (8 Ph.D., 32 graduate thesis) studies have been analyzed in the relevant area. The studies were examined within the framework of the subject area, methodology, sampling, data collection tools, data analysis methods. Results showed that research studies was more prevalent in the field of science. Science centers, museums, and zoos are generally preferred within the application areas. It has also found that the studies are mostly carried out with secondary school students and teachers. Generally, interview forms, likert type scales, and success tests were used as data collection tools and descriptive and predictive data analyzes were used as data analysis methods. When studies are examined in terms of research approaches, quantitative and mixed approaches appear to be the first. Another result is that learning in non-formal settings enhances student achievement, develops scientific process skills, and positively affects attitudes and motivations towards the course.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/115
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf574.9 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.