Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/112
Başlık: Lider-Üye Etkileşiminin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracı Rolü [Araştırma Makalesi]
Diğer Başlıklar: The Effects of Leader-Member Exchange on Employee Performance: The Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior [Research Paper]
Yazarlar: Tekin, Erol
Anahtar kelimeler: Lider-Üye Etkileşimi, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Çalışan Performansı, Aracılık Rolü.;Leader-Member Exchange, Organizational Citizenship Behavior, Job Performance, Mediating Role.
Yayın Tarihi: 2018
Sayı No: 16
Cilt No: 8
Yayıncı: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Çalışmanın amacı lider-üye etkileşiminin çalışan performansına etkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında 377 öğretmen üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmek için korelasyon analizi, nedenselliği ölçmek için regresyon analizi ve aracılık rolünü ölçmek için ise hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizler SPSS 20.0 analiz programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre liderüye etkileşimi ile çalışan performansı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıcaörgütsel vatandaşlık davranışının da çalışan performansını pozitif ve anlamlı etkilediği bulunmuştur. Ayrıca lider-üye etkileşiminin çalışan performansıyla ilişkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının kısmi aracılık etkisinin olduğu vurgulanmaktadır. The aim of study is to investigate the mediating effect of organizational citizenship behavior on the relationship between leader-member exchange and job performance. For this purpose, a questionnaire was applied to 377 teachers. In the research, correlation analysis was used to measure the relationship between variables, regression analysis was used to measure the causality and hierarchical regression analysis was used to measure the mediating role. Analyses were performed with SPSS 20. According to the findings of the research, there is a positive nad significant there is a positive and significant relationship between leader-member exchange and job performance. Moreover, it is found that organizational citizenship behavior significantly and positively effects on the job performance. It is also emphasized that organizational citizenship behavior has partial mediating effect on the relationship between leader-member exchange and job performance.
URI: http://localhost/jspui/handle/123456789/112
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Dergisi

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Tam Metin.pdf571.75 kBAdobe PDFGöster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.