Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5345
Başlık: Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de göçmenlere yönelik sosyal politika düzenlemeleri
Diğer Başlıklar: Social policy regulations for immigrants in the European Union and Turkey
Yazarlar: Esenlikci, Ahmet Cem
Anahtar kelimeler: Sosyal Politika, Göç, Göçmen, Göçmen Politikaları.;Social Policy, Migration, Migrant, Migration Policies.
Yayın Tarihi: Eki-2016
Yayıncı: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet: Bu çalışma son yılların en önemli sorunlarından biri olan göçmenleri ve söz konusu göçmenlere yönelik sosyal politika düzenlemelerini açıklamayı hedeflemektedir. Sosyal politika ve göç kavramlarının açıklanması, hedefe ulaşılması açısından önemlidir. Bu hedef doğrultusunda öncelikle Avrupa Birliği'nin sosyal politika ve göç mevzuatına bakılmış daha sonra ise Birliğe üye olan fakat hem kültürel açıdan hem de yönetim açsısından önemli derecede farklılık gösteren üç ülke analiz edilmiştir. Seçilen ülkeler İsveç, Birleşik Krallık ve Almanya sırası ile göç tarihi ve göçmenlere yönelik sosyal politika açısından incelenmiştir. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde olan Türkiye, Cumhuriyet'in ilanından itibaren Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen göç dalgası ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum Türkiye'nin göçmenler açısından düzenlemeler yapmasına neden olmuştur. Çalışmanın son kısmında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet'in ilanından bu yana almış olduğu göçler ve göçmenlere yönelik sosyal politika düzenlemeleri yer almaktadır. Çalışmanın sonucunda seçilmiş üç ülke ile Türkiye göç ve göçmenlere yönelik sosyal politikalar çerçevesinde karşılaştırılarak Türkiye'ye söz konusu alanda öneriler getirilmeye çalışılmıştır. This study aims to explain one of the most important issues of our age- migration and social policies directed at said migrants. İn order to achive this goal it is important to understand the concepts of social policyand migration. To achive this goal, the social policy and migration issues of the European Union will be examined first. Then three countries which are EU members, but differ significantly in terms of culture and goverment- Sweden, the United Kingdom and Germany- will be analyzed in terms of migration history and policy. The Republic of Turkey, an EU candidate country, has experienced migration from the Balkans and Caucasus since its foundation. This lead Turkey to adopt policies from the perpective of migrants. The final part of this study will examine migration and migration policy from the founding of the Turkish Republic until present. Finally by comparing Turkey and the three countries in questions in terms of migration and migration policy an attempt will be made to make proposals for Turkey in this area.
URI: http://acikerisim.ktu.edu.tr/jspui/handle/123456789/5345
Koleksiyonlarda Görünür:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
450057.pdf2.01 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.